Tầm nhìn

Phú Thọ: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương

14:24, 28 Tháng Sáu 2020

(DSX)- Là vùng đất có nền văn hóa lâu đời với hệ thống di sản văn hóa phong phú, Phú Thọ trong những năm qua đã và đang thực hiện hiệu quả công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia.

Nghi thức tế nữ quan trong Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ/Nguồn: Sở VHTTDL Phú Thọ

Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL quy định kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của các cấp, ngành và cộng đồng nên việc bố trí nguồn lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm kê DSVH.

Cán bộ tham gia công tác kiểm kê từ cấp tỉnh đến cơ sở đa số đều nghiêm túc, nhiệt tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với tài sản văn hóa của cộng đồng địa phương. Cộng đồng vừa là chủ thể DSVH, vừa là lực lượng tham gia kiểm kê DSVH. Nhiều địa phương có ý thức tốt trong bảo tồn DSVH, vì thế cũng làm tốt hơn việc nhận diện và kiểm kê DSVH dưới sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Công tác kiểm kê DSVH, lập hồ sơ khoa học DSVHPVT đã có những tác động tích cực đến đời sống văn hóa, xã hội của cộng đồng. Qua kiểm kê, mỗi cộng đồng địa phương tự nhận ra được cách thống kê, ghi chép, bảo vệ tài sản văn hóa của mình và có những biện pháp phù hợp bảo tồn, trao truyền đối với từng loại hình di sản. Đồng thời, đã giúp cho nhận thức về giá trị DSVH và truyền thống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao.

Việc cộng đồng nhận diện được DSVH, xác định được vai trò chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của mình sẽ bước đầu tạo được sự đồng thuận và tăng thêm nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương. Qua kiểm kê DSVH, chính quyền và nhân dân địa phương càng nhận thức rõ được vai trò quan trọng của các nghệ nhân - những người am hiểu và nắm giữ DSVH. Từ đó, có sự thay đổi sâu sắc về nhận thức đối với trách nhiệm trao truyền văn hóa truyền thống, cũng như trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị DSVH của mình.

Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì/Nguồn: viettri.gov.vn
Bên cạnh đó, công tác kiểm kê DSVH, lập hồ sơ khoa học các DSVHPVT quốc gia trong thời gian vừa qua đã bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác văn hóa ở cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, thông qua các hoạt động tập huấn, kiểm kê DSVH mà đối tượng được mở rộng với cả những người trực tiếp gìn giữ, thực hành di sản tại địa phương, giúp cho cộng đồng tự nhận biết và đưa ra được biện pháp bảo tồn di sản phù hợp với truyền thống văn hóa của cộng đồng/dân tộc mình.

DSVHPVT được ghi danh vào Danh mục DSVHPVT quốc gia thể hiện sự trân trọng của Đảng, nhà nước đối với DSVH đồng thời khẳng định tính hấp dẫn, độc đáo, mang đậm đặc trưng bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung, từng loại hình DSVHPVT nói riêng, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh văn hóa, con người vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Đây chính là nguồn tài nguyên nhân văn, là tiền đề, cơ sở quan trọng xây dựng, hình thành hệ thống các DSVHPVT tiêu biểu của tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn, “địa chỉ đỏ” kết nối du khách gần xa đến với địa phương. Đồng thời, là điều kiện thuận lợi để tỉnh Phú Thọ xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và các cơ chế chính sách, kêu gọi, thu hút đầu tư thực hiện công tác bảo tồn, khai thác phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển kinh tế xã hội, du lịch, dịch vụ một cách bền vững.

Việc các DSVHPVT được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, quốc tế đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ các cộng đồng có di sản, các cấp chính quyền địa phương và xã hội cùng tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản DSVHPVT, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn những nỗ lực của cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị các DSVH vô giá Phú Thọ nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung.

D.H

Tin liên quan