Tầm nhìn

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích lịch sử Chiến thắng đường số 4, tỉnh Lạng Sơn

15:23, 23 Tháng Năm 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1782/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ di tích lịch sử Chiến thắng đường số 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.

Ảnh minh họa/trangdinh.langson.gov.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích lịch sử Сhiến thắng đường số 4, với nội dung: cải tạo nhà bia di tích lịch sử Chiến thắng đường số 4, các bia di tích Chiến thắng Lũng Phây, Chiến thắng Khuổi Slao - Bông Lau, Chiến thắng Bản Trại, Chiến thắng Bản Nằm, đài Chiến thắng Bông Lau - Lũng Phẩy (mở rộng sân, đường, sơn lại bia, xây và lát lại bậc сấp); xây dựng mới bia di tích Chiến thắng Đồn Đèo Khách (hình dáng, kích thước giống bia tại hệ thống các di tích Chiến thắng đường số 4).

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý nội dung bia tại di tích Chiến thắng Đồn Đèo Khách cần được các cơ quan chức năng thẩm định trước khi thực hiện.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật./.

T.T

 

Tin liên quan